นโยบายบริหารของบริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด

    พันธกิจ

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน และพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
 • การทำงานในทุกขั้นตอนมีมาตรฐานสากลกำกับที่น่าเชื่อถือได้
 • คุณภาพงานการบริการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและสัญญาตามที่ได้ตกลงกัน
 • ริเริ่มและพัฒนาการองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพของการบริการ
 • พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคคลในงานที่รับผิดชอบและกรอบงานที่เกี่ยวเนื่อง
 • ความสามารถในการควบคุมต้นทุนที่ไปพร้อมกับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
 • ส่งเสริมความตระหนักในการทำงานที่มีคุณภาพ ดูแลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน
 • สร้าง พัฒนา และส่งเสริมทุกรูปแบบต่อวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

    คุณค่า/ค่านิยม

 • การวางแผนอย่างเป็นระบบ การสร้างองค์ความรู้ และ ความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคล
 • การทำงานเป็นทีม การไม่แบ่งแยก การร่วมแบ่งปัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความสุขและรอยยิ้มเสมอ
 • ความแข็งแรง มุ่งมั่นในการทำงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการชนะอุปสรรค ไม่ย่อท้อ
 • การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ การยอมรับต่อแนวความคิดหรือปรัชญาใหม่ และพร้อมเปลี่ยนแปลงเสมอ
 • การมีทัศนคติที่เยี่ยมยอด เน้นคุณภาพงาน ความพึงพอใจ คำนึงถึงความต้องการผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • การทำงานอย่างซื่อสัตย์ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ โปร่งใส
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เบียดเบียน การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างสมดุล และมั่นคง
    วิสัยทัศน์

       เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการถังพักและอุปกรณ์สำหรับเก็บเคมีภัณฑ์เหลว ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
    รักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ อย่างมืออาชีพ

    คติพจน์

     
      บริการดี ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นความปลอดภัย รักษ์สิ่งแวดล้อม และอยู่ร่วมชุมชนมาตรฐานสากล


     บริษัท ฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทฯของเรา ให้บริการรับและจัดเก็บรักษา  รวมทั้งจ่ายสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์เหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยเน้นเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสากลต่อไป พร้อมกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหรรมธุรกิจเคมีภายในประเทศ

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

     บริษัท สยามแท้งค์เทอร์มินอลส์ จำกัด ผู้ให้บริการถังพัก และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ รับ และจ่ายสินค้าเคมีภัณฑ์เหลว ที่มีคุณภาพโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้เจตจำนงดังนี้

 • ให้บริการรับ เก็บ จ่ายสินค้าเคมีภัณฑ์เหลวอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 • ควบคุมและป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน สารเคมีรั่วไหล อัคคีภัย และอันตรายจากการทำงานให้มีความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้
 • ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 • กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการดำเนินการ เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการทั้งบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมให้กับพนักงาน

     นโยบายนี้ได้ถูกสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานโดย การฝึกอบรม การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงาน 


ความปลอดภัย 

     
     บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอันดับแรก โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง และป้องกันเหตุฉุกเฉิน รอบคลังสินค้า อาทิ ปั้มน้ำดับเพลิงอัตโนมัติโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง  เครื่องจ่ายโฟมอัตโนมัติ  หัวจ่ายน้ำดับเพลิง  หัวรับ-ส่งน้ำดับเพลิง สัญญาณฉุกเฉิน  แสงสว่างฉุกเฉิน และโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เป็นต้น เรามีหน่วยรักษา ความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชม. และมีทีมงานดับเพลิงที่ได้รับการฝึกอบรม และฝึกซ้อมการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ

 
   
Copyright © 2010-2012 Siam Tank Terminals Co., Ltd. All rights reserved.